OUTDOOR TRÉNINK FIREMNÍ KULTURA

Tisk strany

MOTTO "Kultura je známkou vyspělosti národa.
Firemní kultura je známkou vyspělosti firmy."


ÚVOD DO TÉMATU:

Firemní kulturu má každá firma. Jde o souhrn toho, jak se většina pracovníků firmy drží psaných,ale zejména nepsaných pravidel, která mají svůj původ v myšlení lidí. Firemní kultura ovlivňuje chování všech pracovníků. Firemní kulturu nelze nařídit. Nestačí definovat žádanou firemní kulturu na papíře, popsat ji v kvalitně graficky zpracovaném firemním manuálu. Hlavní zásady firemní kultury se musí stát součástí myšlení lidí ve firmě. Firemní kulturou musí lidé ve firmě žít.

Každý seminář je připravován přesně na míru Vaší firmě. Základem je důkladná analýza výchozí situace a stanovení cílů semináře dle aktuální potřeby Vaší firmy.


OBSAH OUTDOOROVÉHO SEMINÁŘE:

 • Co je to firemní kultura

 • Součásti firemní kultury

 • Jaká je naše firemní kultura

 • Jak ovlivňuje naše firemní kultura naše chování k sobě navzájem a naše chování k zákazníkům


CÍLOVÁ SKUPINA:
Všichni pracovníci firmy, zejména pracovníci ve vedoucích pozicích.

DÉLKA KURZU: 2 - 4 dny dle požadavků zákazníka, minimálně doporučujeme 2,5 dne.

METODY:

 • Kreativní programy

 • Pohybové aktivity v přírodě

 • Cvičení k rozvoji skupinové dynamiky

 • Řešení problémových úkolů a situací ve světle vlastní firemní kultury

 • Lanové překážky


V nezvyklých situacích v netypickém prostředí se nabízí nový neotřelý pohled na firemní kulturu a její pravou podstatu. Nabízí se unikátní možnost firemní kulturu prožít a pochopit. Oprostit se od tolikrát opakovaných klišé a získat zkušenosti s firemní kulturou nikoliv učením, ale pocitově - vlastním prožitkem. Vzniká prostor pro odvození, vyzkoušení a prověření nových způsobů chování. Důkladná reflexe je zdrojem sebepoznání a poučení z vlastních zážitků i ze zážitků ostatních účastníků. Vždy hledáme a nacházíme souvislosti mezi právě prožitým a běžným pracovním prostředím účastníků semináře.

VÝSTUPY:

 • Výtvarná díla znázorňující základní stavební kameny Vaší firemní kultury

 • Hlavní myšlenky k zavedení do praxe formulované samotnými účastníky

 • Video sestřih (CD)

 • Fotoalbum (CD)

 • Písemná zpráva hlavního lektora


ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ:

Snít vaši firemní vizi, chápat a rozvíjet firemní poslání a převádět do každodenního jednání v praxi hlavní firemní hodnoty.

Na závěr již proběhlých outdoorových seminářů na toto téma zformulovali sami účastníci mimo jiné i tyto závěry, které si odnášejí do svojí každodenní praxe:

 • Pochopili jsme, v čem jsou hodnoty naší firmy jedinečné a odlišují nás od konkurence

 • Mezi tím, co deklarujeme slovy a tím, jak se chováme, je podstatný rozdíl

 • Vize firmy se musí promítat do dílčích cílů jednotlivých oddělení

 • Deklarujeme jasná hodnotící kritéria vycházející z našich hlavních hodnot

 • Jediné na co se můžeme spolehnout, je neustálá změna

 • Nestačí zůstat jen u pojmenování našich firemních hodnot

 • musíme popsat i žádoucí chování, které z nich plyne

 • Firemní kultura se buduje ve firemní hierarchii odshora dolů


FIRMA ZÍSKÁ:

Sjednocení názorů na firemní kulturu a její pojmy. Získáte pracovníky, kteří se budou s firemní kulturou identifikovat, protože prožili a pochopili její podstatu. Získáte ideální prostor pro nastartování dlouhodobých změn na základech firemních cílů a firemní kultury.

UKÁZKA JEDNÉ AKTIVITY:

Úkol: Účastníci popíší ve skupinkách hlavní hodnoty svojí firmy. Po té všichni společně řeší projektový úkol - např. stavbu voru a přepravu po dané vodní trase v limitovaném čase.

Smysl úkolu: Účastníci nejdříve pojmenovávají formální hodnoty firmy, tak jak bývají deklarovány ve firemních manuálech nebo jiných oficiálních dokumentech. V časovém stresu relativně obtížného projektu se pak projevují rozdíly mezi deklarovanými hodnotami a hodnotami, na základě kterých se skutečně jedná.

Rozbor se soustředí na následující témata a jejich transfer do praxe:

 • Jak chápou jednotliví členové týmu firemní hodnoty a jejich uplatňování v praxi

 • Význam našich hodnot pro dosahování cílů a hodnocení úspěchu v naší firmě

 • Co je třeba změnit, abychom dosáhli naší cílové firemní kultury