OUTDOOR TRÉNINK ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ

Tisk strany

ÚVOD DO TÉMATU

Mnoho konfliktů mezi spolupracovníky , mezi firmou a dodavateli, nebo mezi pracovními týmy vzniká díky špatné komunikaci. Získání, využívání a rozvíjení dovedností v oblasti řešení konfliktů tvoří základ pro úspěšné zvládnutí běžných i nestandardních situací v interpersonálních vztazích.

Každý seminář je připravován přesně na míru Vaší firmě. Základem je důkladná analýza výchozí situace a stanovení cílů semináře dle aktuální potřeby Vaší firmy.


CÍLOVÁ SKUPINA

Kurz je určen pro týmy pracující v různých oborech např. obchodu, výrobě, péči o zákazníky,servisních službách atd. Zaměřuje se jak na tým jako celek, tak na jednotlivé týmové pracovníky.

DÉLKA KURZU A POČET ÚČASTNÍKŮ

Podle požadavků lze realizovat kurzy jednodenní, dvoudenní, nebo dvou a půldenní. Ideální délka kurzu je dva a půl dne. Kurz je pro 8 - 24 účastníků.

VÝSTUPY

 • Hlavní myšlenky k zavedení do praxe formulované samotnými účastníky

 • Video sestřih (CD)

 • Fotoalbum (CD)

 • Písemná zpráva hlavního lektora


OBSAH OUTDOOROVÉHO KURZU

1. DEN

Téma dne: KONFLIKTY JAKO SOUČÁST KOMUNIKACE

Hlavní cíle dne:

 • Proces vzájemného dorozumívání

 • Charakteristika mezilidské komunikace

 • Dialog

 • Argumentace

 • Zpětná vazba


2. DEN

Téma dne: PROCES VZÁJEMNÉHO DOROZUMÍVÁNÍ

Hlavní cíle dne:

 • Neverbální projevy v komunikaci

 • Řeč těla

 • Komunikační zóny a jejich využítí


3. DEN

Téma dne: KOMUNIKAČNÍ TECHNIKY

Hlavní cíle dne:

 • Slovní manipulace

 • Proces ovlivňování lidí

 • Druhy mocí

 • Vyjednávání a uzavírání dohod

 • Strategie Výhra/Výhra


ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ

Absolvováním kurzu účastníci získají znalosti a dovednosti v oblasti komunikačních technik uplatnitelných jak ve firemním prostředí - vztazích na pracovišti, tak ve vztahu ke klientům a zákazníkům.

Konkrétně se jedná o tyto dovednosti:

 • Efektivní předávání informací

 • Využívání zpětné vazby

 • Naslouchání, rozpoznání manipulace

 • Využívání komunikačních zón

 • Uplatňování strategie Výhra / Výhra


FIRMA ZÍSKÁ

Účastí svých zaměstnanců na tomto kurzu firma získá lépe a efektivněji komunikující tým, schopný dosahovat podstatně lepších výsledků v pracovním procesu.

Konkrétně získá firma:

 • Lepší přístup zaměstnanců ke klientům a zákazníkům

 • Posun v oblasti efektivity práce

 • Pozitivní změny vztahů ve firmě


UKÁZKA JEDNÉ AKTIVITY

Úkol: Do kruhu vyznačeném lanem jsou náhodně rozmístěné kartičky s čísly (číslem nahoru). Úkolem je, aby se skupina jako celek postupně dotkla karet s jednotlivými čísly (vzestupně za sebou). Karty se nesmí přemisťovat. Podmínkou je, že v každém okamžiku smí být v kruhu max. jedna končetina kohokoliv z týmu. Za nedodržení této podmínky je časová penalizace. Na splnění úkolu je vymezen čas a omezený počet pokusů.

Cíl: Dynamická aktivita, která procvičuje plánování, komunikaci, schopnost analýzy a změny strategie.

Co si účastníci uvědomí

 • Potřebu rozdělení a přijímání rolí pro úspěšné řešení úkolů

 • Chyby v komunikaci

 • Vliv použití získaných zkušeností na postup řešení úkolu


Získané zásady

 • Každý musí přesně vědět, co je jeho úkolem

 • Je lepší, když někdo řídí to, co se děje

 • Čas věnovaný plánování je stejně důležitý jako samotné řešení úkolu

 • Špatná komunikace má vliv na úspěšné splnění úkolu

 • Je potřeba využít získané zkušenosti k vytváření nových řešení