Úvod>Sociální aktivity>Manažerská jachta>Vzdělávání na jachtě

VZDĚLÁVÁNÍ NA JACHTĚ

Tisk strany


„Jsou věci, které můžete vyřešit pouze na jachtě nebo na pustém ostrově".


Záměrem vzdělávání na jachtě je dát firmám, respektive jejich pracovníkům kvalitní rozvojové programy v prostředí, které nejen že účastníkům zaručí maximální podmínky pro jejich záměr, ale navíc, jim nabídne něco mimořádného, nadstandardního.

JAKÉ JSOU HLAVNÍ CÍLE ?

 • Podpora důležitých a strategických oblastí určených k rozvoji pracovníků a firmy

 • Rozvoj skupinové dynamiky a zlepšení atmosféry ve firmě

 • Stmelení týmu a posílení vzájemných vazeb napříč firmou

 • Posílení pocitu přímé spoluzodpovědnosti za výsledky firmy

 • Posílení loajality k vizi, pravidlům a hodnotám firmy

 • Otevření, nasměrování a posun jednotlivců

 • Aktivní odpočinek, uvolnění, zábava


PRO KOHO JE AKCE URČENA?

Pro vedoucí pracovníky, manažery a všechny další členy firemních kolektivů, kteří jsou velmi často vystavováni vlivům stresových situací.

JAKÝ JE EFEKT PRO FIRMY?

Atraktivita a specifičnost vybraných prostředí nabízí firmám maximální klid, prostor a soustředěnost pro kvalitní rozvoj. Firma získává garanci efektivně využitého času spojeného se silným emotivním zážitkem účastníků. Posiluje tak loajalitu a sounáležitost pracovníků ke společnosti.

CO NABÍZÍME ?

Outdoor training

Workshopy:

 • Tvorba firemní vize, poslání, hodnot a kodexů pracovníků

 • Tvorba systému hodnocení pracovníků v návaznosti na firemní kulturu

 • Tvorba nemzdových motivačních systémů firmě

 • Tvorba systému individuálních rozvojových plánů pracovníků


Semináře pro management firem:

 • Sebepoznání manažera včetně psychologické diagnostiky

 • Leadership management

 • Komunikace manažera


JAKÁ TÉMATA LZE ZREALIZOVAT NA PALUBĚ LODI?

Při volbě témat je rozhodující, jestli je posádka lodi složena z lidí z různých firem či z firmy jedné.


Individuální témata - vhodná pro posádku složenou z lidí z různých firem:

 • Zásady cíleného rozvoje osobnosti - právě plachetnice Vám dává možnost se v klidu zamyslet nad svým životem, poskládat si své názory i hodnoty

 • Rozvoj koučování jako manažerského stylu

 • Řešení konfliktních situací a úloha osobní komunikace

Vhodné formy pro zpracování těchto témat na lodi jsou: individuální úkoly a zpětné vazby.

Firemní témata - vhodná pro posádku složenou z manažerů a pracovníků jedné firmy:

 • Strategie firmy

 • Motivační programy firmy

 • Firemní kultura

 • Programy pro péči o zákazníky

 • Konference

 • Trénink týmové spolupráce

Vhodné formy pro zpracování těchto témat na lodi jsou workshopy, brainstormingy a individuální úkoly.

JAKOU FORMOU PROBÍHAJÍ PROGRAMY ROZVOJE?

Jedná se především o outdoorovou formu vzdělávání. Samovolně vzniklých i navozených konkrétních situací se využívá k rozborům těchto situací, pochopení principů komunikace a chování, ke zpětným vazbám a k formulování konkrétních zásad. Právě prostředí lodě a moře vytváří pro tyto cíle vhodné situace a mimořádné prostředí. Proto lze zde dosáhnout takových výsledků, jakých nelze dosáhnout žádnými jinými vzdělávacími metodami. Účastníci jsou vystaveni náročným situacím, které mají za úkol vyřešit, přestože nemají žádné předchozí zkušenosti se situacemi podobnými.

Principy metodiky:

 • Základem vzdělávacího procesu v outdoorových aktivitách je učení se aktivním prožitkem

 • Účastníci si uvědomí své silné i slabé stránky při prožívání konkrétních situací

 • Bezprostřední zpětná vazba z těchto situací slouží k uvědomování si i samotných důsledků svých rozhodnutí a jednání

 • Cílem a zároveň charakteristickým rysem je tedy měnit touto cestou osobní postoje a hodnoty, zdokonalovat vědomosti a dovednosti, upravovat modely chování a jednání účastníků

 • Společným prožíváním outdoorových aktivit se výrazně zlepšuje komunikace mezi jednotlivými členy i mezi týmy, zvyšuje se sounáležitost i loajalita k firmě

 • Celý proces pomáhá nalézt prostor pro možný rozvoj osobnosti jednotlivce, rozvoj týmu i firmy jako celku

 • Důležitý je následný přenos poznatků a změn do běžného života nebo do pracovní praxe


FIREMNÍ TÉMATA

Strategie firmy

Žijeme v době, kdy jedinou stálou věcí je změna. Neustále se zamýšlet a měnit strategii firmy je naprosto nutné a nezbytné. To, co platilo před několika léty, nemusí dovést firmu k úspěchu v létech příštích. Kdo je schopen na změny reagovat, automaticky má konkurenční výhodu před ostatními. Umět strategii pojmenovat, vytvořit a následně uplatnit je naprosto rozhodující pro kteréhokoliv manažera. Proto si musíme najít čas a klid pro definování strategických, dlouhodobých i krátkodobých cílů.

Motivační programy firmy

Většina manažerů ví, že finanční motivace má pouze velmi omezené možnosti. Otázka tedy zní: Jaké máme možnosti v nemzdových formách motivace? A právě i kvalitní motivace je zásadní pro stabilitu týmu. Jak tedy vytvořit motivační program pro celou firmu? Cílem workshopu je tedy zjistit to, co motivuje Vaše spolupracovníky a jak následně sestavit motivační program pro Vaši firmu.

Firemní kultura

Firemní kulturu má každá firma. Otázkou ale je, jaká vlastně je. „...je to v podstatě souhrn psaných i nepsaných pravidel, které většina pracovníků ve firmě sdílí a podle kterých obvykle jednají..." Jedná se tedy především o postoje pracovníků. Přičemž platí, že vysoká kvalita i kvantita práce je důsledkem určitých postojů. Cílem workshopu je naučit se chápat firemní kulturu jako součást manažerské práce a poznat její zákonitosti. Tedy kdy a jak ji budovat, ale také kdy a jak ji měnit.

Programy péče o zákazníky

Získávání nových zákazníků je stále těžší a naopak ztratit zákazníka můžeme i při malé chybě. Proto maximální spokojenost zákazníka je velmi důležitá. Přičemž právě v péči o zákazníky se firmy navzájem předhání. Tvorba firemního systému je náročná nejen na originalitu a kreativitu, ale i na důkladnou znalost trhu.

Konference

Cílem je netradiční prostředí na lodi využít, jak k realizaci vnitro firemních konferencí, kde hlavní náplní je bilancování a seznámení s plány budoucími, tak i ke konferencím otevřeným, kde se mohou setkat a vyměňovat si zkušenosti s manažery z různých firem.