Úvod>Sociální aktivity>Nadace Altego>Rok 2017>Individuální provázení dětí

Individuální provázení dětí

Tisk strany

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo vybrat dětí z dětských domovů v Brně a okolí a poskytnout jim osobnostní a sociální rozvoj prostřednictvím individuálního doprovázení s prvky koučinku.

Jde nám o to, aby vybrané děti měly možnost prostřednictvím blízkého podpůrného vztahu:

  • poznat své silné stránky,

  • rozvinout důvěru v sebe,

  • zažít pocit vlastní kompetence,

  • vytyčit si konkrétní cíl a nastoupit cestu za tímto cílem.

Popis realizace projektu:

Vybrali jsme vysokoškolské studenty – průvodce, kteří absolvovali intenzivní dvoudenní sebezkušenostní workshop, ve kterém se seznámili se specifikami práce s dětmi z dětského domovu. Na tomto workshopu si studenti – průvodci dále osvojili dovednosti, jak koučovacím způsobem probouzet u doprovázených dětí důvěru v sama sebe, ve své schopnosti a dovednosti a jak je zaměřit na rozvoj svých možností a dosahování konkrétních cílů, které si vytyčí.

Každý student pak měl v péči jedno dítě z dětského domova. Jeho úkolem bylo v průběhu semestru se s dítětem pravidelně jednou týdně potkávat na 1 – 2 hodiny a pracovat s ním.

V průběhu projektu proběhly pro studenty tři supervizní setkání, kde byl prostor řešit případné problémy a sdílet, co se daří.

Zhodnocení projektu:

Podmínky zapojení do projektu na pozici průvodce splnilo 10 studentů oboru psychologie z FF MU v Brně. Tito studenti prošli intenzivním sebezkušenostním workshopem. Do projektu bylo vybráno 5 dětí z DD Vídeňská a 5 dětí ze SVP Kamenomlýnská. Podařilo se navázat kvalitní trvalý vztah s 5 dětmi z DD Vídeňská a 3 dětmi ze SVP Kamenomlýnská. U těchto dětí a jejich průvodců je i potenciál v projektu dále pokračovat. U dvou dětí ze SVP Kamenomlýnská se podpůrný růstový vztah navázat nepodařilo. Tito studenti jsou motivováni v projektu dále pokračovat a v dalším semestru přijmout do péče další dítě. Po ukončení spolupráce s dítětem tito studenti pokračovali v projektu na pozici asistent vychovatele a docházeli pravidelně jednou týdně do DD Vídeňská za účelem smysluplně strukturovat dětem volný čas. Průměrně se každé dítě z DD nebo SVP zapojené do projektu setkalo se svým průvodcem 9x.

Termín realizace projektu: únor až červen 2017.

Mgr. David Vaněk, Ph.D.

realizátor projektu