DELEGOVÁNÍ ÚKOLŮ

Tisk strany

MOTTO: „Nemůžete všechno zvládnout sami. Nechejte ostatní, ať Vám pomohou.“

V současné době, kdy se většina vedoucích pracovníků cítí přetížena, je delegování úkolů jedinou možností, jak zvýšit výkonnost a spoluzodpovědnost pracovníků. Častěji než s delegováním se však setkáte s výroky vedoucích pracovníků typu: „Nejjednodušší by bylo, kdybych všechno udělal sám, ale nemám čas“ a „Stejně to nejlépe udělám já“. Toto jsou typické projevy vedoucího pracovníka, který se bojí delegovat pracovní úkoly, anebo neví, jakým způsobem nejlépe delegovat. Pracovní tým vedený takovým typem vedoucího pracovníka je na něm časem zcela závislý. Snižuje se samostatnost týmu a zároveň se zvyšuje fyzické a psychické zatížení vedoucího pracovníka. V okamžiku, kdy toto zatížení dosáhne kritické meze, má jen dvě možnosti – nechat se tímto zatížením „převálcovat“, nebo se naučit část této zátěže a úkolů delegovat.

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

  • Proč delegovat

  • Nejčastější příčiny nedelegování

  • Co lze delegovat a co nelze delegovat

  • Jak si udržet přehled

  • Postupy pro delegování

  • Plánování práce a delegování

  • Kontrola provedení úkolů

a další témata…

ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

Uvědomí si přínosy delegování. Osvojí si zásady delegování – co, jak a kdy delegovat. Natrénují postupy, díky kterým přenesou část úkolů a tedy i zodpovědnosti na své spolupracovníky. Zvýší výkonnost pracovníků a zbaví se tak tíživého pocitu, že jsou na všechno sami.

FIRMA ZÍSKÁ:

Větší samostatnost, výkonnost a zodpovědnost pracovníků, která nebude soustředěna pouze v osobě manažera. Zmenší se počet chyb a nedostatků, které vznikají díky zahlcení vedoucích pracovníků úkoly. Díky takto získanému časovému prostoru se zkvalitní skutečná vedoucí práce, jejíž důsledky se projeví i na celkových výsledcích Vaší firmy.

DÉLKA SEMINÁŘE: 2 dny