Úvod>Vzdělávací programy>Outdoorové aktivity>Outdoor trénink - Řízení efektivního týmu

OUTDOOR TRÉNINK ŘÍZENÍ EFEKTIVNÍHO TÝMU

Tisk strany

MOTTO: "Je velmi jednoduché něco zkomplikovat,
zato bývá značně komplikované něco zjednodušit."


ÚVOD DO TÉMATU

Dobrá organizace práce jednotlivých týmů je základem pro efektivitu a výkonnost celé firmy. Na vedoucího pracovníka jsou kladeny čím dál vyšší nároky. Přibývá úkolů i odpovědnosti, častější a rychlejší změny s sebou přinášejí vyšší nároky na řízení a organizaci práce. Schopnost zvolit správný styl řízení ve správný čas a ve správné situaci zvýrazní dobře připraveného manažera od ostatních.

Každý seminář je připravován přesně na míru Vaší firmě. Základem je důkladná analýza výchozí situace a stanovení cílů semináře dle aktuální potřeby Vaší firmy.


OBSAH OUTDOOROVÉHO SEMINÁŘE

 • Styly řízení

 • Vztah motivace a kompetence

 • Situační analýza

 • Samostatnost versus odpovědnost

 • Vedení z funkce a vedení z role

 • Delegování úkolů

 • Sociální kompetence

 • Identifikace a využití zdrojů

 • ….. to vše nejen uslyšet a uvidět, ale hlavně prožít


CÍLOVÁ SKUPINA

 • Management

 • Současní i potenciální vůdci týmů


DÉLKA SEMINÁŘE: 2 - 4 dny dle požadavků zákazníka, minimálně doporučujeme 2,5 dne.

METODY

 • Pohybové aktivity v přírodě

 • Aktivity k rozvoji skupinové dynamiky

 • Řešení problémových úkolů a situací

 • Týmové lanové překážky

 • Simulační hry

 • Strategické hry


V nezvyklých situacích v "nepracovním" prostředí se odhalí slabiny a meze zažitých mechanismů chování. Nové úlohy a nová řešení vyžadují kreativitu, osobní nasazení a týmovou spolupráci. Vzniká prostor pro odvození, vyzkoušení a prověření nových způsobů chování. Důkladná reflexe je zdrojem sebepoznání a poučení z vlastních zážitků i ze zážitků ostatních účastníků. Vždy hledáme a nacházíme souvislosti mezi právě prožitým a běžným pracovním prostředím účastníků. Zjišťujeme, že absolvované nezvyklé aktivity a úkoly jsou vlastně velmi podobné naší každodenní praxi.

ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ

Budete mít možnost poznat sami sebe. Poznáte svůj přístup k Vašim spolupracovníkům, jeho výhody i jeho úskalí. Naleznete odpovědi na otázky, jak vést jednotlivé spolupracovníky k větší samostatnosti a výkonnosti. Vyzkoušíte si zásady řízení pracovního týmu i jednotlivé styly řízení, které odpovídají dané situaci a vedou ke zvýšení výkonnosti celého týmu.

Na závěr již proběhlých outdoorových seminářů na toto téma zformulovali sami účastníci mimo jiné i závěry, které si odnášejí do svojí každodenní praxe:

 • Rozhodující pro volbu stylu řízení je aktuální situace - zralost pracovníka a povaha daného úkolu

 • Určitá míra direktivního řízení je nutná

 • Pravidla hry určujeme hned na začátku

 • Samostatnost bez odpovědnosti vede k anarchii

 • Odpovědnost bez samostatnosti vede k bezmoci a frustraci

 • Odpovědnost nelze na někoho vložit - odpovědnost se musí přijmout

 • Dobře naslouchejte a dávejte najevo, že nasloucháte.

 • Systematické hodnocení výkonů členů týmu je jedním z hlavních nástrojů při řízení týmu.

 • Při zadávání úkolů je třeba se vždy přesvědčit, zda obě strany mají stejná očekávání, co se výsledků týče


FIRMA ZÍSKÁ

Vedoucí pracovníky, kteří si prožili na vlastní kůži jednotlivé styly řízení a dokáží kvalitně řídit jednotlivce tak, aby kladně ovlivnili nejen jejich výkonnost, ale výkonnost celého týmu. Vaši spolupracovníci získají nové informace, o sobě i o druhých, které jsou užitečné pro další individuální rozvoj a týmovou práci. Nové prostředí urychluje posun ryze pracovních vztahů do vyšší roviny neformálních vztahů, které pak vedou ke zkvalitnění komunikace ak lepšímu přenosu informací, jak uvnitř týmu, tak i mezi týmy navzájem.

UKÁZKA JEDNÉ AKTIVITY

Úkol: Tým je rozdělen na 3 inženýry, 3 manažery a 6 - 9 konstruktérů. Zadání úkolu od lektora dostávají inženýři: vytvořit na zemi z lana dlouhého 30 m rovnoramenný trojúhelník. Inženýři připraví plán řešení a přednesou jej manažerům. Manažeři pak řídí konstruktéry na dálku pomocí mobilu. Pouze konstruktéři smějí pracovat s materiálem (lanem). Vykonávají však pouze příkazy manažerů - mají pásky na očích.

Smysl úkolu: V průběhu aktivity se ukazuje význam správného pochopení úkolu a jeho komunikace dál výkonným složkám. Často se stává, že inženýři tento zdánlivě jednoduchý úkol pochopí zkresleně a komunikací přes další úroveň (manažeři) se zkreslení dále prohlubuje. Manažeři musí zvolit styl vedení odpovídající situaci v týmu, zkušenostem konstruktérů i možnostem kontroly výsledků práce.

Rozbor se soustředí na následující témata a jejich transfer do praxe

 • Porozumění a rozbor problému jako podmínka úspěšného řešení

 • Zásady srozumitelné obousměrné komunikace

 • Použité styly řízení a jejich vhodnost

 • Podmínky pro účinnou zpětnou vazbu a kontrola kvality

 • Hlavní zásady delegování úkolů