Úvod>Vzdělávací programy>Outdoorové aktivity>Outdoor trénink - Týmová spolupráce

OUTDOOR TRÉNINK TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE

Tisk strany

ÚVOD DO TÉMATU

Umění řešit a správně zvládat krizové situace je jednou ze základních schopností dobrého týmu. Tuto schopnost je potřeba rozvíjet a zdokonalovat. Jednou z možností je outdoorové vzdělávání, které cíleně rozvíjí tyto schopnosti jak u jednotlivých týmových pracovníků, tak v týmu jako celku.

Každý seminář je připravován přesně na míru Vaší firmě. Základem je důkladná analýza výchozí situace a stanovení cílů semináře dle aktuální potřeby Vaší firmy.

CÍLE KURZU

 • Rozvoj komunikačních dovedností v týmu

 • Posílení týmové spolupráce

 • Nácvik zvládání krizových situací

 • Uvolnění a odstranění napětí v týmu


CÍLOVÁ SKUPINA

Kurz je určen pro akční/vyjednávací týmy, které se při výkonu zaměstnání dostávají do náročných

situací vyžadujících jednání pod časovým tlakem, hledání nestandardních řešení a dokonalou týmovou souhru.

METODY

Cílů kurzu je dosahováno využitím modelových situací vycházejících z reálných podkladů. Tyto aktivity přispívají k vytvoření přiměřené psychické a fyzické zátěže, která pomáhá odhalovat příčiny některých konfliktů a dovoluje lépe poznat přirozenou povahu člověka. Následný rozbor a zobecnění získaných prožitků pomocí reflexe umožňuje převést získané zkušenosti do praxe.

DÉLKA KURZU A POČET ÚČASTNÍKŮ

Podle požadavků lze realizovat kurzy jednodenní, dvoudenní, nebo dvou a půldenní. Ideální délka kurzu je dva a půl dne. Kurz je pro 8 - 24 účastníků.

OBSAH OUTDOOROVÉHO KURZU

1. DEN

Téma dne: TÝM A TÝMOVÉ ROLE

Hlavní cíle dne:

 • Smysl týmové práce

 • Sociální identifikace

 • Podmínky pro týmovou práci

 • Popis týmových rolí

 • Vliv týmových rolí na práci týmu


2. DEN

Téma dne: PROCES VZÁJEMNÉHO DOROZUMÍVÁNÍ

Hlavní cíle dne:

 • Komunikace v týmu

 • Význam využití zpětné vazby

 • Techniky komunikace


3. DEN

Téma dne: VYJEDNÁVÁNÍ A UZAVÍRÁNÍ DOHOD

Hlavní cíle dne:

 • Princip uzavírání dohod Výhra/Výhra

 • Využití dohod v praxi

 • Přijímání osobní odpovědnosti


VÝSTUPY

 • Hlavní myšlenky k zavedení do praxe formulované samotnými účastníky

 • Video sestřih (CD)

 • Fotoalbum (CD)

 • Písemná zpráva hlavního lektora.


ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ

Absolvováním kurzu účastníci získají znalosti a dovednosti v oblasti týmové spolupráce, komunikačních technik a řešení krizových situací.

Konkrétně se naučí:

 • Zásady týmové spolupráce

 • Určovat týmové role

 • Využívat týmové dovednosti

 • Přijímat osobní odpovědnost

 • Používat zpětné vazby

 • Efektivně komunikovat


FIRMA ZÍSKÁ

Účastí svých zaměstnanců na tomto kurzu získá firma lépe a efektivněji komunikující tým, schopný spolupráce i v situacích, které vyžadují velkou osobní odpovědnost.

Konkrétní přínos firmě:

 • Dobře komunikující a spolupracující tým

 • Zaměstnanci schopní přijímat odpovědnost

 • Pozitivní změny vztahů ve firmě


UKÁZKA JEDNÉ AKTIVITY

Úkol: V aktivitě jde o týmové řešení hlavolamu převedeného do lidských rozměrů. Účastníci se rozdělí na dvě poloviny a stoupnou si na pole tvořené řadou čtverců. Týmy obou polovin stojí čelem k sobě, mezi nimi leží prázdný čtverec. Úkolem je, aby si oba týmy vyměnili svá místa, přičemž musí dodržet pevně stanovená pravidla pro pohyb.

Co se děje při aktivitě:Po zadání úkolu se v obou týmech začnou projevovat jednotlivé týmové role. Probíhá komunikace mezi hráči, většinou brzo opustí týmové řešení a skupina se rozpadne na několik menších a jednotlivce. Pro zpětnou vazbu z toho lze vyvodit, že některé úkoly se lépe a rychleji řeší samostatně, než v týmu. Dochází k zajímavým výměnám názorů mezi hráči v družstvu, kteří mají odlišný názor na to, jak situaci řešit. Většinou konečné řešení řídí úplně někdo jiný, než ten, kdo řídil na začátku první pokusy.

Co si účastníci uvědomí?

 • Chybějící komunikace vytváří konflikty

 • Důležitost vzájemného naslouchání

 • Soutěživost a rivalitu, která brání spolupráci


Získané zásady

 • Správnou komunikací jde zabránit vzniku konfliktů

 • Splnění týmového úkolu je věcí spolupráce

 • Dobrá komunikace je zásadní pro úspěšné splnění úkolu

 • Rivalita nevytváří prostor pro spolupráci