Prohlášení o ochraně osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů ve společnosti ALTEGO s.r.o., IČO 25346148, se sídlem Sochorova 3226/40, Žabovřesky, 616 00 Brno (dále jen „naše společnost“ nebo „Správce“)

Vážení,
tímto si Vás dovolujeme informovat o podmínkách a okolnostech zpracování Vašich osobních údajů naší společností a o zajištění ochrany Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících s jejich zpracováním.
Při zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v souladu s právem Evropské unie, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), které nabývá účinnosti dnem 25. května 2018 jako přímo účinná právní norma i v rámci právního řádu České republiky a s relevantními vnitrostátními právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů.
Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Tato informace o zpracování osobních údajů vysvětluje, jaké osobní údaje od Vás jsou shromažďovány v souvislosti s využíváním služeb, které Vám poskytujeme.
Informace se vydává v souladu s článkem 13 odst. 1 a 2 GDPR a řeší situace, kdy jsou od Vás osobní údaje získány.

Obsah informační povinnosti:

a. Totožnost a kontaktní údaje správce:

i. Správcem osobních údajů je společnost ALTEGO s.r.o., IČO 25346148, se sídlem Sochorova 3226/40, Žabovřesky, 616 00 Brno;
ii. Kontaktní údaje Správce:

1. Sochorova 3226/40, Žabovřesky, 616 00 Brno – Centrála a školící prostory Brno;
2. Na Poříčí 25, 110 00 Praha (Černá labuť) – Pobočka a školící prostory Praha;
3. email: kancelar@altego.cz;
4. Telefon: +420 541 427 611, +420 792 316 732
5. datová schránka: ydkkzuk;

b. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

i. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

c. Účelem zpracování osobních údajů je:

i. V případě zákazníků Správce:

1. Plnění právní povinnosti v rámci smluvních vztahů včetně souvisejících činností, jako např. pro účely vedení účetnictví;
2. Nabídka souvisejících a dalších služeb zákazníkům.

ii. V případě zaměstnanců Správce a/nebo osob v obdobném postavení (např. lektoři):

1. Jednání související s navázáním tohoto právního vztahu;
2. Plnění povinností Správce na základě uzavřené pracovní smlouvy nebo smlouvy s lektorem, včetně souvisejících činností, jako např. vedení mzdové agendy;
3. Plnění povinností Správce dle zvláštních právních předpisů.

d. Subjektem osobních údajů se též rozumí zákazník Správce, zaměstnanec Správce a/nebo osoba v obdobném postavení.

e. Zákonným zpracováním osobních údajů je v souladu s čl. 6 GDPR:

i. V případě zákazníků jde o zpracování nezbytných kontaktních údajů pro účely sjednání a plnění povinností dle smlouvy; např. v případech kdy zákazník vyšle své zaměstnance na školení, zpracovává Správce osobní údaje účastníka školení, a to po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu, za účelem jeho identifikace a eventuálního vyhotovení certifikátu o absolvování školení.
ii. V případě kontaktních údajů zákazníků jsou v souladu s oprávněným zájmem Správce pro účely marketingu tyto údaje zpracovávány a využívány dle GDPR a zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti.
iii. V případě zajišťování uchazečů o volná pracovní místa a/nebo uchazečů o činnost v obdobném postavení jako uchazeči o zaměstnání se jedná o zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR); v této souvislosti je Správce oprávněn zpracovávat, je-li to nezbytné, osobní údaje i pro účely svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
iv. V případě zpracování osobních údajů zaměstnanců a/nebo osob v obdobném postavení se jedná o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR; zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
v. V případě lektorů, s nimiž jsou uzavírány smlouvy, na základě kterých je vykonávána lektorská činnost, jde o zpracování osobních údajů nezbytných pro sjednání a uzavření příslušné smlouvy a pro účely plnění dle této smlouvy.

f. Oprávněné zájmy Správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, spočívají mimo jiné např. v:

i. zájmu Správce na zajištění podmínek pro účely přímého marketingu (mimo jiné nabízení relevantních služeb a výrobků stávajícím zákazníkům Správce);
ii. zajištění bezpečnosti sítě a informací, k zabránění neoprávněného přístupu k těmto informacím, šíření škodlivých kódů a zamezení útokům a škodám na počítačových systémech a systémech elektronických komunikací;
iii. plnění pracovněprávních povinností ve vztahu k bývalým zaměstnancům Správce a/nebo osob v obdobném postavení.

g. Správce je oprávněn poskytovat osobní údaje o subjektech osobních údajů příjemcům osobních údajů za účelem plnění zákonem stanovených povinností, a to zejména soudům, orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům, zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení atd., jakožto i jiným státním orgánům a dalším subjektům v souladu se zákonem. Správce je oprávněn v rámci zpracování osobních údajů za účelem nabízení služeb poskytovat osobní údaje zákazníků získané s jejich souhlasem s jejich souhlasem jiným osobám, a to do doby, kdy s tímto postupem zákazník písemně vyjádřil nesouhlas. Správce v těchto případech klade důraz na důvěrnost těchto údajů a takové osoby nejsou oprávněny osobní údaje zákazníků dále předávat.

h. Správce nemá úmysl předat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci.

i. Osobní údaje budou uloženy na dobu nezbytně nutnou k dosažení daného účelu zpracování. Plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, je stanovena na dobu trvání smlouvy a následně po dobu 5 let ode dne ukončení smlouvy. Tato doba může být modifikována dle právního předpisu, který stanoví dobu uložení nebo kritéria pro její určení, dle smlouvy, která byla uzavřena mezi Správcem a subjektem osobních údajů a s tím souvisejících nároků a/nebo dle trvání oprávněného zájmu Správce v souladu s právními předpisy.

j. Práva subjektů údajů:

i. Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů, tj. právo na informace o zpracování jeho osobních údajů tak, aby byla naplněna zásada transparentnosti zpracování. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů.
ii. Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, na opravu, resp. doplnění, na výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů, na možnost vznést námitku, na právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, včetně profilování.
iii. Pro tyto účely je kontaktním místem sídlo Správce Sochorova 3226/40, Žabovřesky.
iv. Pokud subjekt údajů udělil Správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů, je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat. Tímto není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

k. Příslušným dozorovým orgánem pro účely stížností, k jejichž podání jsou subjekty údajů oprávněny, je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO: 70837627, oficiální: https://www.uoou.cz, posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n.

l. Zpracovávané osobní údaje jsou v zásadě nezbytné pro naplnění požadavků vyplývajících z právního předpisu a smlouvy; bez znalosti osobních údajů jednotlivých subjektů by Správce nemohl dosáhnout účelů zamýšlených příslušným smluvním, resp. právním vztahem.

m. Při zpracování osobních údajů subjektu údajů nedochází k automatizovanému rozhodování s účinky dle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

n. Profilování zákazníků je prováděno jen pro účely zasílání nabídky školení.

o. podle dřívějšího výběru zákazníka, za účelem usnadnění jeho práce. Zákazník je oprávněn vznést námitku vůči profilování v souladu s čl. 21 GDPR.

Tato informace je zveřejněna na internetové stránce Správce www.altego.cz. Jeho účelem je informovat oprávněné subjekty v souladu s právními předpisy, které se týkají zákonných podmínek zpracování osobních údajů. Aktuální informace je účinná od 1.1.2019.