Individuální provázení dětí

V každém jednotlivém ročníku projektu je vybráno několik dětí z dětských domovů v Brně a okolí, abychom jim poskytli osobnostní a sociální rozvoj prostřednictvím individuálního doprovázení s prvky koučinku.

Jde nám o to, aby vybrané děti měly možnost prostřednictvím blízkého podpůrného vztahu:

  • poznat své silné stránky,
  • rozvinout důvěru v sebe,
  • zažít pocit vlastní kompetence,
  • vytyčit si konkrétní cíl a nastoupit cestu za tímto cílem.

Za tímto účelem vybíráme ve stejném počtu vysokoškolské studenty oboru psychologie, kteří absolvují intenzivní dvoudenní sebezkušenostní workshop, ve kterém se seznámí se specifikami práce s dětmi z dětského domovu. Dále si osvojí dovednosti, jak koučovacím způsobem probouzet u doprovázených dětí důvěru v sama sebe, ve své schopnosti a dovednosti a jak je zaměřit na rozvoj svých možností a dosahování konkrétních cílů, které si vytyčí.

Každý student pak dostane do péče jedno dítě z dětského domova. Jeho úkolem bude v průběhu semestru se s dítětem každý týden potkat na 1 – 2 hodiny a pracovat s ním. V průběhu projektu proběhnou pro studenty 6 supervizních setkání, kde bude prostor řešit případné problémy a sdílet, co se daří.

V roce 2020 jsme plánovali pro děti a jejich průvodce zrealizovat jednodenní výjezd jako součást projektu, ale vzhledem k pandemické situaci se nám to podařilo až od ročníku 2021/2022. Smyslem výjezdu je prohloubení vztahu mezi dítětem a průvodcem a podpora navazování přátelských vazeb s dalšími dvojicemi v bezpečném prostředí.

Na závěr projektu proběhne pro studenty seminář, kde bude projekt vyhodnocen, sesbírají se zpětné vazby a naplánuje se další možné pokračování projektu.

Ročník 2021/2022

Zhodnocení 1. části:
Podmínky zapojení do projektu na pozici průvodce splnilo 12 studentů oboru psychologie z FF MU v Brně. Tito studenti prošli intenzivním sebezkušenostním workshopem. Do projektu se zapojilo 8 dětí z DD Vídeňská a 4 děti z SVP Veslařská. U jedenácti dvojic průvodce – dítě se podařilo navázat kvalitní vztah, dvojice se pravidelně scházely a u dětí byly zaznamenány pokroky ať už ve škole, větší otevřenosti či v cestě za zvoleným cílem. U jedné dvojice průvodce – dítě se podpůrný růstový vztah navázat nepodařilo a průvodkyni v současné době hledáme jiné vhodné dítě. Průměrně se každé dítě z DD či SVP zapojené do projektu setkalo se svým průvodcem 11x.

Zhodnocení 2. části:
V projektu pokračovalo 12 dvojic průvodce – dítě, které navázaly na svoji práci z podzimu 2021. Bylo zapojeno 8 děti z DD Brno Jílová a 4 děti ze SVP Brno Veslařská.
Součástí tohoto projektu byl i jednodenní společný výlet všech průvodců a jejich dětí na brněnskou přehradu. Cílem bylo prohloubit vztah ve dvojici dítě – průvodce, dále možnost navázat kontakty s dalšími dvojicemi.
Za velký úspěch považujeme, že pět dvojic průvodce – dítě pokračuje ve spolupráci i po skončení tohoto projektu. Je to známkou toho, že se podařilo navázat opravdu kvalitní růstový vztah, který je smysluplný jak pro ohrožené děti, tak pro jejich dospělé průvodce. Plánujeme těmto studentům – průvodcům nabídnout možnost supervizních setkání v rámci dalšího ročníku pokračování tohoto projektu.
Průměrně se každé dítě z DD či SVP zapojené do této části projektu setkalo se svým průvodcem 13x.

Ročník 2020/2021

Zhodnocení 1. části:
Podmínky zapojení do projektu na pozici průvodce splnilo 9 studentů oboru psychologie z FF MU v Brně. Tito studenti prošli intenzivním sebezkušenostním workshopem. Do projektu se zapojilo 5 dětí z DD Vídeňská, 2 děti z SVP Veslařská a dvě děti z SVP Kamenomlýnská. U osmi dvojic průvodce – dítě se podařilo navázat kvalitní vztah, dvojice se pravidelně scházely a u dětí byly zaznamenány pokroky ať už ve škole, větší otevřenosti či v cestě za zvoleným cílem. U jedné dvojice průvodce – dítě se do vztahu promítla opakovaná karanténa dítěte a posléze onemocnění průvodkyně. U této dvojice tak proběhla zatím pouze seznamovací schůzka a jedno setkání průvodkyně s dítětem. Průměrně se každé dítě z DD či SVP zapojené do projektu setkalo se svým průvodcem (ať už osobně či on-line) 13x.
V době uzavření škol a všech zájmových kroužků se stává tento projekt pro ohrožené děti jedním z mála způsobů, jak smysluplně trávit volný čas a rozvíjet kvalitní mezilidské vztahy.

Zhodnocení 2. části:
V projektu pokračovalo 9 dvojic průvodce – dítě, které navázaly na svoji práci z podzimu 2020. Bylo zapojeno 5 děti z DD Brno Jílová a 4 děti ze SVP Brno Veslařská a SVP Kamenomlýnská.
Protiepidemické podmínky bohužel neumožnily realizovat jednodenní společný výlet všech průvodců a jejich dětí na brněnskou přehradu.
Za velký úspěch považujeme, že čtyři dvojice průvodce – dítě pokračuje ve spolupráci i po skončení tohoto projektu. Je to známkou toho, že se podařilo navázat opravdu kvalitní růstový vztah, který je smysluplný jak pro ohrožené děti, tak pro jejich dospělé průvodce. Plánujeme těmto studentům – průvodcům nabídnout možnost supervizních setkání v rámci dalšího ročníku pokračování tohoto projektu.
Průměrně se každé dítě z DD či SVP zapojené do této části projektu setkalo se svým průvodcem 13x. I tato část projektu byla poznamenána probíhající pandemií Covid-19 a protiepidemickými opatřeními. Proto se některá setkání průvodců a dětí uskutečnila on-line. V době opakovaných uzávěr škol, zájmových kroužků nebo i celého Dětského domova Jílová se stal tento projekt pro ohrožené děti jedním z mála způsobů, jak smysluplně trávit volný čas a rozvíjet kvalitní mezilidské vztahy.

Ročník 2019/2020

Zhodnocení 1. části:
Podmínky zapojení do projektu na pozici průvodce splnilo 9 studentů oboru psychologie z FF MU v Brně. Tito studenti prošli intenzivním sebezkušenostním workshopem. Jeden student záhy z projektu odstoupil kvůli závažným zdravotním problémům. Do projektu se zapojily 4 děti z DD Vídeňská, 2 děti z DD Dagmar a jedno dítě ze SVP Kamenomlýnská. U šesti dvojic průvodce – dítě se podařilo navázat kvalitní vztah, dvojice se pravidelně scházely a u dětí byly zaznamenány pokroky ať už ve škole, větší otevřenosti či v cestě za zvoleným cílem. U jedné dvojice průvodce – dítě se podpůrný růstový vztah navázat nepodařilo. V minulosti se osvědčilo, aby jedna studentka v DD Jílova působila jako tzv. volný průvodce – docházela v pravidelný čas do domova a byla k dispozici dětem, které zatím z různých důvodů nejsou schopny vstoupit do individuálního vztahu. Průměrně se každé dítě z DD či SVP zapojené do projektu setkalo se svým průvodcem 11x.

Zhodnocení 2. části:
V projektu pokračovalo 6 dvojic průvodce – dítě, které navázaly na svoji práci z jara 2019. Bylo zapojeno 5 děti z DD Brno Jílová a jedno dítě z DD Dagmar Brno.
Za velký úspěch považujeme, že všech šest dvojic průvodce – dítě pokračuje ve spolupráci i po skončení tohoto projektu. Je to známkou toho, že se podařilo navázat opravdu kvalitní růstový vztah, který je smysluplný jak pro ohrožené děti, tak pro jejich dospělé průvodce. Plánujeme těmto studentům – průvodcům nabídnout možnost supervizních setkání v rámci dalšího ročníku pokračování tohoto projektu.
Průměrně se každé dítě z DD či SVP zapojené do této části projektu setkalo se svým průvodcem 13x.

Ročník 2018/2019

Zhodnocení 1. části:
Podmínky zapojení do projektu na pozici průvodce splnilo 12 studentů oboru psychologie z FF MU v Brně. Tito studenti prošli intenzivním sebezkušenostním workshopem. Do projektu se zapojilo 5 dětí z DD Vídeňská, 3 děti z DD Dagmar a 3 děti z SVP Kamenomlýnská. U jedenácti dvojic průvodce – dítě se podařilo navázat kvalitní vztah, dvojice se pravidelně scházely a u dětí byly zaznamenány pokroky ať už ve škole, větší otevřenosti či v cestě za zvoleným cílem. U jedné dvojice průvodce – dítě se podpůrný růstový vztah navázat nepodařilo. Tato studentka místo individuálního setkávání s dítětem rozjela v DD Dagmar volnočasový kroužek zaměřený na astronomii. Do tohoto kroužku pravidelně jednou za týden docházelo 5 dětí. Průměrně se každé dítě z DD či SVP zapojené do projektu setkalo se svým průvodcem 9x.

Zhodnocení 2. části:
V projektu pokračovalo 8 dvojic průvodce – dítě, které navázaly na svoji práci z jara 2018. Byly zapojeny 4 děti z DD Brno Jílová, 2 děti z DD Dagmar Brno a 2 děti z SVP Kamenomlýnská v Brně. Jedna studentka docházela pravidelně jednou týdně do DD Jílová Brno a věnovala se dětem, které měly chuť smysluplně trávit volný čas.
Za velký úspěch považujeme, že sedm dvojic průvodce – dítě pokračuje ve spolupráci i po skončení tohoto projektu. Je to známkou toho, že se podařilo navázat opravdu kvalitní růstový vztah, který je smysluplný jak pro ohrožené dětí, tak pro jejich dospělé průvodce. Plánujeme těmto studentům – průvodcům nabídnout možnost supervizních setkání v rámci dalšího ročníku pokračování tohoto projektu.
Průměrně se každé dítě z DD či SVP zapojené do projektu setkalo se svým průvodcem 11x.

Ročník 2017

Zhodnocení projektu:
Podmínky zapojení do projektu na pozici průvodce splnilo 10 studentů oboru psychologie z FF MU v Brně. Tito studenti prošli intenzivním sebezkušenostním workshopem. Do projektu bylo vybráno 5 dětí z DD Vídeňská a 5 dětí ze SVP Kamenomlýnská. Podařilo se navázat kvalitní trvalý vztah s 5 dětmi z DD Vídeňská a 3 dětmi ze SVP Kamenomlýnská. U těchto dětí a jejich průvodců je i potenciál v projektu dále pokračovat. U dvou dětí ze SVP Kamenomlýnská se podpůrný růstový vztah navázat nepodařilo. Tito studenti jsou motivováni v projektu dále pokračovat a v dalším semestru přijmout do péče další dítě. Po ukončení spolupráce s dítětem tito studenti pokračovali v projektu na pozici asistent vychovatele a docházeli pravidelně jednou týdně do DD Vídeňská za účelem smysluplně strukturovat dětem volný čas. Průměrně se každé dítě z DD nebo SVP zapojené do projektu setkalo se svým průvodcem 9x.

Ročník 2016

Zhodnocení projektu:
Podmínky zapojení do projektu na pozici průvodce splnilo 14 studentů oboru psychologie z FF MU v Brně. Tito studenti prošli intenzivním sebezkušenostním workshopem. Podařilo se navázat kvalitní trvalý vztah se 7 dětmi z DD Vídeňská a 4 dětmi z DD Dagmar. U třech dětí se podpůrný růstový vztah navázat nepodařilo. Jeden student dále pokračoval v projektu na pozici asistent vychovatele a docházel pravidelně jednou týdně do DD Vídeňská za účelem smysluplně strukturovat dětem volný čas. Dva studenti – průvodci z projektu vypadli. Průměrně se každé dítě z DD zapojené do projektu setkalo se svým průvodcem 9x.

Prohlášení o ochraně osobních údajů
© ALTEGO s. r. o. 2022. Všechna práva vyhrazena

Sochorova 40, 616 00 Brno / Na Poříčí 25, 110 00 Praha 1
+420 541 427 611 / +420 792 316 732 / kancelar@altego.cz